BoCare - För en fungerande vardag

BoCare består av två enheter, BoCare skyddat boende & BoCare Stödboende. BoCare skyddat boende erbjuder insatser för personer som inte kan vara kvar i sitt eget hem på grund av att man blivit utsatt för hot och våld. BoCare stödboende erbjuder stödinsatser för personer med psykosocial problematik eller någon form av funktionshinder. Läs mer nedan om respektive enhet.

Ring oss för placeringsförfrågan

011-473 91 03
Familj skydd

Boendeform

Alla Bocares insatser bedrivs i fristående lägenheter. Lägenheterna anpassas individuellt utifrån den boendes behov och kan därför variera i geografiskt läge, storlek och utformning.

skyddatboende

Skräddarsydda lösningar

Insatsen individanpassas efter uppdrag, behov, problematik och klientens önskemål. Eftersom allt arbete sker individuellt så kan insatsen anpassas och byggas utifrån den enskilde och det specifika uppdraget.

Skydd boende

Akuta placeringar

BoCare tar emot akuta placeringar oavsett tid på dygnet. BoCare tar emot män och kvinnor över 20 år och vi tar även emot par samt förälder/föräldrar med medföljande barn. Hos oss är det möjligt att ta med husdjur.

Skyddat boende

BoCare erbjuder skyddat boende för personer som inte kan vara kvar i sitt eget hem på grund av att man blivit utsatt för eller riskerar att bli utsatt för hot och våld.

På BoCare arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder och personalen har erfarenhet och kunskap kring de ofta komplexa situationer som kan vara förknippade med en placering utifrån skyddsbehov..

Ett tryggt boende

Ett tryggt boende för klienten där det sedan finns möjlighet för klienten att bygga upp en strukturerad vardag och finna meningsfulla aktiviteter.

Individens behov

Vi gör en bedömning kring individens olika behov för att se vilka behov som behöver tillgodoses och i vilken takt. BoCare kan hjälpa klienten med alla praktiska frågor som uppstår i samband med byte av bostad och stad

Sekretessmarkering

Vi hjälper till med processer kring sekretessmarkering och skyddad identitet och vi samarbetar också med psykoterapeuter vid behov av traumabearbetning.

Akuta placeringar

Vi har möjlighet att ta emot skyddsärenden när som helst på dygnet, årets alla dagar, och vi har bostäder på olika geografiska platser för möjlighet till snabb omlokalisering. Boende hos BoCare har tillgång till jour dygnet runt.

Boendestöd

Boendestöd ges i en lägenhet i Bocare´s regi. De stödjande insatserna utformas efter varje klients behov, med målet att klienten ska ha en väl fungerande vardag och ingå i ett socialt sammanhang. Vi arbetar därför med att hitta enkla, praktiska och skräddarsydda vardagslösningar för att hjälpa varje klient till ökad livskvalitet- dygnet runt, året runt.

Boendestöd riktar sig till personer med psykosocial problematik, psykisk ohälsa och funktionshinder.

Evidensbaserade metoder

Vi bygger vårt stödjande arbete på evidensbaserade metoder såsom CAN Camberwell Assessment of Need, ESL- Pedagogik, Ett Självständigt Liv och MI Motiverande samtal. Alla klienter får göra en behovsskattning för att ta reda på vilka behov just den enskilda individen har.

Ett självständigt liv

Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter så de kan leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag. Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att alla individer har en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga i samhället.

Holistiskt perspektiv

Människan utvecklas inte om hon är isolerad och ensam, hennes liv skapas och uppstår i relationer och kontakter med andra. Vi ser våra klienter ur ett holistiskt perspektiv där alla människor är unika individer med olika förutsättningar.

Målgrupp

Vår målgrupp är personer över 20 år med
– psykosocial problematik
– psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
– lindrigare utvecklingsstörning.

Metoder

Insatsen individanpassas efter uppdrag, behov, problematik och klientens önskemål. Alla insatser genomförs individuellt