Våra Insatser

BoCare utgår från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar
insatser BoCare

Möjliga insatser vid en placering på BoCare

BoCare utgår i sitt arbete från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar, ESL – ett självständigt liv, TRAPPAN, COPE, DBT, Tolvstegsprogrammet, Återfallsprevention, självhjälpsgrupper, och Motiverande Samtal. I övrigt utgår allt vårt arbete från beprövad erfarenhet och forskningsresultat med gott underlag och bevisad effekt.

Nedan presenteras de insatser som vi kan erbjuda. Vid kartläggning och upprättande av genomförandeplan matchas individens behov och uppdraget med metoderna och en individuell insats formas.

Metoder i insatsen

Insatsen individanpassas efter uppdrag, behov, problematik och klientens önskemål. Alla insatser genomförs individuellt. De metoder som finns att tillgå är följande:

ESL - Ett självständigt liv

ESL – Ett självständigt liv är en evidensbaserad socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv. ESL används som en grundläggande stödverktyg i verksamheten.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och beteendeförändring.

DBT

Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, erbjuds vid behov.

MRT –Moral Reconation Therapy

MRT –Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi för kriminalitet som är utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar.

Sorgbearbeting

Sorgbearbeting – BoCare erbjuder sorgbearbetning genom certifierad personal för klienter som har behov att delta i ett sorg bearbetningsprogram från svenska institutet för sorg tex vid förluster.

Återfallsprevention

Återfallsprevention – BoCare erbjuder återfallspreventionsprogram enligt Gorskis program, vid beroendeproblematik.

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en existentiell, alternativ psykoterapiform utvecklad av Frederic (”Fritz”) Perls, Laura Perls och Paul Goodman på 1950-talet. ”Gestalt” betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn.

Arbetspraktik

Arbetspraktik – BoCare har ett upparbetat samarbete med arbetsgivare, arbetsförmedling och vuxenutbildningssamordnare för att säkerställa och kunna erbjuda arbetspraktik samt studier under en placering för en meningsfull sysselsättning.

TRAPPAN

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj och erbjuds alla medföljande barn.

COPE

COPE är ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar till barn med någon form av utagerande beteende. Erbjuds föräldrar vid behov.

 

CHILDRENS PROGRAM

Childrens program är ett manualbaserat förebyggande program från Betty Ford center i USA som vänder sig till barn till missbrukande föräldrar. Syftet med programmet är att skapa förståelse hos barnet och ta bort eventuell skuld som barnet känner för förälderns problem, erbjuds medföljande barn med behov.

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil – Behandlingsprogram från USA för att behandla en kriminell livsstil och kriminella värderingar. Erbjuds tex. skyddsplaceringar vid gäng avhopp.

Bearbetning av tidiga sexuella övergrepp

Bearbetning av tidiga sexuella övergrepp – BoCare har special utbildad personal för klienter med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp, ett behandlingsprogram erbjuds för att bearbeta och hantera det hen har varit med om så att effekterna av övergrepp inte fortsätter att styra hens liv.

Relationsprogram

Relationsprogram – riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.

ADL träning

ADL träningAllmän daglig livsföring (ADL), alternativt anpassning i dagligt liv eller aktiviteter i dagligt liv, syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv.

Läkarkontakt

Läkarkontakt – BoCare har upparbetade samarbeten med regionen men utöver det har vi en egen läkare kopplad till verksamheten.

 

Utredning och kartläggning

Insatsen inleds med kartläggning av behov alternativt skyddsutredning. Bedömningsinstrument som används är:

SARA V3

SARA V3- Riskbedömningsinstrument för våld i nära relation.

Patriark

Patriark – Riskbedömningsinstrument för hedersrelaterat våld.

SAM

SAM – Riskbedömningsinstrument för stalking.

FREDA

FREDA – Farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

HCR-20

HCR-20 – Riskbedömningsinstrument för våld och hot.

ASI

ASI – Metod för kartläggning av behovsområden inom sju livsområden för klienter med missbruk/beroendeproblematik.

ADAD

ADAD – Ungdomsversion av ASI.

ADDIS

ADDIS – Diagnosinstrument för diagnostisering av alkohol- och drogberoende.

PIKT

PIKT – (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters.
Blomma Lida Gård

Utredning och kartläggning

Varje människa är unik och har individuella förutsättningar. Erfarenheten har visat att om man kan tillmötesgå klientens individuella behov samtidigt som man ger verktyg för utveckling så kan man uppnå en bättre måluppfyllnad av våra insatser.

Denna kartläggning syftar till att ge en så fullständig bild som möjligt av klientens livssituation och leder fram till en individuell genomförandeplan.

Vid skyddsplaceringar är det avgörande för att skapa en trygg tillvaro fri från hot och våld att en noggrann skyddsutredning genomförs baserat på evidensbaserade riskbedömningar. Skyddsutredningen ligger sedan till grund för upprättande av genomförandeplan och säkerhetsplanering.